Hyvän olon kauppa

Harppaa pääsisältöön »

Hakusivu

Oma ostoskori

Ostoskorissasi ei ole tuotteita.

Tarjoustuotteet »  

Käyttöehdot

Verkkopalveluiden käyttöehdot

12.6.2009


Verkkokauppakeskus Nettiukko on lopettanut toimintansa. Kiitämme asiakkaita ja yhteistyökumppaneita.

Yleistä

Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Nettiukko Avoimen yhtiön (jäljempänä Nettiukko) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin.

Verkkopalvelut tarkoittavat näissä käyttöehdoissa kaikkia Nettiukon tuottamia tai ylläpitämiä Internetissä toimivia verkkopalveluita. Tällaisia ovat kauppakeskus samoin kuin muut nykyiset tai tulevat Nettiukon kulloinkin verkossa tarjoamat palvelut (kaikki yhdessä ja erikseen jäljempänä Palvelu).

Palvelua käyttävän (jäljempänä Käyttäjä) on hyväksyttävä nämä käyttöehdot itseään sitoviksi voidakseen käyttää Palvelua, edellyttipä Palvelun käyttö rekisteröitymistä tai ei.

Avaamalla tämän Palvelun sivuston ja käyttämällä sitä sinun katsotaan lukeneen ja hyväksyneen nämä Käyttöehdot. Mikäli et hyväksy näitä käyttöehtoja tai niiden jotain osaa, sinun ei tule avata eikä käyttää Palvelua. Internet ei ole täydellinen media, joten hyväksyt Palvelua käyttäessäsi, että Palvelu tarjotaan sellaisena kuin se on ja siten kuin se on saatavilla.


1. Palvelun käyttäminen ja siihen rekisteröityminen

Palvelut voivat olla Käyttäjien käytettävissä ilman rekisteröitymistä tai ne voivat edellyttää rekisteröitymistä. Tämä ilmenee aina kunkin Palvelun yhteydessä erikseen. Silloin, kun Palvelun käyttäminen edellyttää rekisteröitymistä, Käyttäjä liittyy Palveluun rekisteröitymällä käyttäjäksi siihen liittyvillä websivuilla. Nettiukko voi edellyttää Käyttäjältä tiettyjen tietojen antamista (henkilötiedot ja yhteystiedot) rekisteröitymisen yhteydessä. Rekisteröitymisen yhteydessä Käyttäjä valitsee itselleen Palvelun käytön mahdollisesti edellyttämän käyttäjätunnuksen ja salasanan. Nettiukolla on oikeus estää Käyttäjältä Palvelun käyttö, jos se luottotietojen selvittämisen yhteydessä ilmenneiden maksuhäiriöiden tai muun hyväksyttävän syyn vuoksi on perusteltua.

2.1 Palvelun sisältö

Nettiukko pyrkii siihen, että sen Palvelut ovat mahdollisimman korkeatasoisia. Nettiukko kehittää Palvelua jatkuvasti ja sillä on oikeus muuttaa Palvelua ja sen sisältöä osana normaalia toimintaansa parhaaksi katsomallaan tavalla ja aikoina. Nettiukolla on myös milloin tahansa oikeus lopettaa Palvelun tuottaminen osittain tai kokonaan ja siitä etukäteen ilmoittamatta. Nettiukko pyrkii siihen, että Palvelun sisältö on ajan tasalla ja paikkansapitävää, mutta Nettiukko ei anna mitään takuita (nimenomaista, epäsuoria tai muita) Palvelun websivustolla esiintyvien tietojen luotettavuudesta, paikkansapitävyydestä tai täydellisyydestä.

2.2 Luontaistuotteisiin liittyvistä tiedoista

Kaikki Nettiukon Palvelussa myytävänä olevien luontaistuotteiden ravintosisältöön tai terveydellisiin vaikutuksiin liittyvät tai muihin lääketieteellisiin asioihin liittyvät tiedot ovat yleisluonteisia. Ne eivät ole lääketieteellistä neuvontaa korvaavia eikä niihin tule luottaa asianmukaisen lääketieteellisen hoidon asemasta. Sinun tulee esittää yksityiskohtaiset kysymykset lääkärillesi ja noudattaa lääkärisi antamia hoito-ohjeita. Mikäli päätät luottaa Palvelun sivuilla annettuihin tietoihin, se tapahtuu täysin omalla riskilläsi (sovellettavien lakien mukaisesti) eikä Nettiukkoa voida pitää vastuussa lopputuloksesta.

3. Vastuu palvelusta

Nettiukko vastaa vain itse Palveluun tuottamansa aineiston sisällöstä, tekijänoikeuksista ja muista immateriaalioikeuksista. Nettiukko ei vastaa Palvelussa olevan virheellisen, puutteellisen tai tulkinnanvaraisen tiedon käyttämisestä Käyttäjälle mahdollisesti aiheutuvista suorista tai epäsuorista vahingoista. Palvelussa annettavia tietoja, ohjeita tai neuvoja ei muutenkaan ole tarkoitettu juridisiksi, kaupallisiksi, lääketieteellisiksi tai muunkaltaisiksi Nettiukkoa tai muuta palveluntarjoajaa sitoviksi tiedoiksi, ohjeiksi tai neuvoksi, eikä niihin siten voi vedota. Niiden perusteella ei myöskään voi esittää Nettiukkoa tai muuta palveluntarjoajaa kohtaan vaatimuksia.

4. Palvelun käytettävyys

Nettiukko tekee parhaansa, jotta Palvelu olisi Käyttäjän käytössä jatkuvasti ja ilman häiriöitä. Nettiukko ei kuitenkaan vastaa Palvelun keskeytyksettömästä, oikea-aikaisesta eikä virheettömästä toiminnasta. Nettiukko ei vastaa Palvelussa ilmenevistä teknisistä vioista, huolto- tai asennustoimista aiheutuvista keskeytyksistä taikka niiden aiheuttamista Palveluun sisältyvän tai muun tiedon muuttumisesta tai katoamisesta eikä kolmansista osapuolista johtuvista tiedonsiirtoon liittyvistä ongelmista, häiriöistä tai katkoksista.

Nettiukolla on oikeus keskeyttää Palvelu sen muutoksen, uudistuksen tai Palveluun liittyvän teknisen syyn vuoksi tai tietoliikenneverkon kunnostus-, asennus- tai huoltotyön tai muun sen kaltaisen syyn vuoksi taikka mikäli lainsäädäntö tai muu viranomaismääräys sitä edellyttää. Nettiukko rajoittaa keskeytyksen keston niin lyhyeksi kuin mahdollista. Keskeytyksestä ilmoitetaan etukäteen, mikäli se on mahdollista.

5. Oikeudet

Palvelun sisältö ja ulkoasu ovat tekijänoikeuden suojaamia. Palvelussa olevaan aineistoon saattaa myös sisältyä lailla suojattuja tavaramerkkejä. Palvelun omistusoikeus sekä kaikki tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet ovat Nettiukolla tai muilla palveluntarjoajille taikka lisenssinhaltijoilla. Käyttäjä ei saa mitään Palveluun liittyviä oikeuksia, paitsi oikeuden käyttää Palvelua näiden käyttöehtojen sekä mahdollisten Palvelukohtaisten ehtojen ja Palvelun käytöstä mahdollisesti tehdyn sopimuksen mukaisesti. Sivuston kuviin on tekijänoikeudet Nettiukolla, paitsi tiettyihin kuviin, joiden tekijänoikeus on kuvien omistajilla.

6. Käyttäjän oikeus käyttää Palvelua

Käyttäjä saa oikeuden käyttää Palvelua näiden käyttöehtojen mukaisesti. Käyttäjä saa käyttää Palvelua vain omiin tarkoituksiinsa. Käyttäjä ei ole oikeutettu valmistamaan tai valmistuttamaan Palvelun sisällöstä kappaleita (kopioita) eikä saattamaan sen sisältöä tai sen osaa yleisön saataviin levittämällä, välittämällä, esittämällä tai näyttämällä sitä julkisesti, jollei Nettiukko ja muu oikeudenhaltija ole ennalta antanut siihen kirjallista suostumusta. Käyttäjällä on kuitenkin oikeus valmistaa Palvelun sisällöstä muutama kappale omaa yksityistä ei-kaupallista käyttöään varten tai muissa lain nimenomaisesti sallimissa tapauksissa. Lainattaessa Palvelun sisältöä lain niin salliessa, on Käyttäjä velvollinen mainitsemaan lähteen hyvän tavan edellyttämällä tavalla.

Käyttäjä sitoutuu siihen, ettei hän lähetä, välitä tai tallenna Palveluun tai sen kautta aineistoa, joka on hyvän tavan tai lain vastaista sekä siihen, ettei hän yllytä toista tällaiseen toimintaan. Käyttäjä sitoutuu myös olemaan lähettämättä, välittämättä tai tallentamatta Palveluun tai sen kautta tekijänoikeuden, tavaramerkkioikeuden tai muun immateriaalioikeuden suojaamaa aineistoa, jollei hänellä ole siihen oikeudenhaltijan nimenomaista lupaa.

7. Käyttäjätunnus ja salasana

Käyttäjä vastaa Nettiukon Palveluun luomaansa käyttäjätunnuksen ja salasanan säilyttämisestä ja siitä, etteivät ne päädy ulkopuolisten tietoon tai haltuun. Käyttäjä vastaa omia tunnuksiaan käyttäen tapahtuvasta käytöstä ja siitä mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista tai maksuista.

8. Henkilötiedot

Käyttäjän tulee antaa Nettiukolle Palvelun käytön edellyttämät tarpeelliset henkilö- ja muut tiedot silloin kun Käyttäjä rekisteröityy asiakkaaksi. Käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan tietojen muutoksista Nettiukolle. Nettiukolla on oikeus käsitellä Käyttäjän henkilötietoja henkilötietolain ja muun lainsäädännön mukaisesti sekä rekisteriselosteessa tarkemmin kuvatuin tavoin. Käyttäjän tiedot tallennetaan Nettiukon tietokantaan. Nettiukko ei luovuta Käyttäjän tietoja ulkopuolisille tahoille ilman asianomaiselta erikseen pyydettyä lupaa. Käyttäjällä on lainmukainen oikeus kieltää henkilötietojensa käsittely suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia varten.

9. Tietoturva

Käyttäjä on tietoinen, että verkkoympäristö ja verkkopalvelut eivät ole täysin tietoturvallisia. Käyttäjä vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta. Nettiukko säilyttää kaikki Käyttäjää koskevat tai hänen lähettämänsä tiedot luottamuksellisina. Nettiukko järjestää Palvelunsa tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja tehokkaasti ja pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä. Nettiukko ei kuitenkaan voi taata täydellistä tietoturvaa.

10. Laitteet, ohjelmistot ja yhteydet

Käyttäjä vastaa itse Palvelun käyttämisen edellyttämien laitteiden, ohjelmistojen ja verkkoyhteyksien hankkimisesta, asentamisesta toimivuudesta ja niiden aiheuttamista kustannuksista. Ne eivät saa aiheuttaa häiriötä tai muuta haittaa Palvelulle tai muille verkon käyttäjille.

11. Palvelun käytöstä aiheutuva vahingonkorvausvelvollisuus

Käyttäjä on velvollinen korvaamaan Nettiukolle näiden käyttöehtojen, mahdollisten Palvelukohtaisten ehtojen, Palvelun käyttöä koskevan sopimuksen tai lain vastaisen käytön aiheuttamat vahingot. Nettiukko ei ole velvollinen korvaamaan Palvelun käytöstä Käyttäjälle mahdollisesti aiheutuvia välillisiä tai välittömiä vahinkoja.

12. Ylivoimainen este

Ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa Nettiukon Palveluun liittyvistä velvoitteista, mikäli se estää Palveluun liittyvän suorituksen tai kohtuuttomasti haittaa sitä. Ylivoimaisena esteenä pidetään tulipaloa, maanjäristystä, tulvaa, räjähdystä, lakkoa tai muuta työnseisausta, viranomaisen määräystä, energian toimituksessa esiintyviä häiriötä, raaka-aine- tai tarvikepulaa, ulkopuolisen aiheuttamaa tai ulkopuolisesta johtuvaa kaapeli- tai muu tietoliikennehäiriötä tai muuta sen kaltaista syytä, joka ei ole ollut tiedossa ja johon ei ole kohtuudella voitu varautua ennalta.

Nettiukko ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä Palvelun sivuilla heti sen jälkeen, kun se on ilmennyt, mikäli ilmoittaminen on mahdollista.

13. Käyttöehtojen muuttaminen

Näitä käyttöehtoja sovelletaan kaikkiin Nettiukon ylläpitämiin Palveluihin, jollei sopijapuolten välillä kirjallisesti toisin sovita.

Nettiukko on oikeutettu muuttamaan näitä käyttöehtoja sekä mahdollisia Palvelukohtaisia ehtoja ilmoitettuaan muutoksista Palvelun sivuilla hyvissä ajoin ennen muutosten voimaantuloa.

14. Oikeuksien ja velvollisuuksien siirtäminen

Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää Palvelun käyttöoikeutta taikka Palvelusta mahdollisesti tehtyä sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman Nettiukon kirjallista suostumusta.

15. Erimielisyyksien ratkaiseminen

Näihin käyttöehtoihin perustuvat tai näiden ehtojen tarkoittamaan Palveluun, Palvelukohtaisiin ehtoihin sekä Palvelusta mahdollisesti tehtyyn sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti sopijapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli tässä ei onnistuta, ratkaistaan riidat ensiasteena Suomussalmen käräjäoikeudessa. Kuluttaja-asiakkaalla on kuitenkin oikeus nostaa kanne Nettiukkoa vastaan oman kotipaikkansa yleisessä alioikeudessa. Kuluttaja-asiakkaalla on myös oikeus pyytää riitaan kuluttajavalituslautakunnan ratkaisusuositusta.

16. Sovellettava laki

Näihin käyttöehtoihin ja näiden ehtojen tarkoittamaan Palveluun, Palvelukohtaisiin ehtoihin sekä Palvelusta mahdollisesti tehtyyn sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.